Algemene voorwaarden

BuroBeter Detachering & Ontwikkeling BV gevestigd aan de Oude Rijksstraatweg 12e, 3941 BR te Doorn, KvK nummer 82973628

 

Artikel 1.         Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen BuroBeter en de Opdrachtgever betreffende diensten van BuroBeter, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door BuroBeter uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door BuroBeter bevestigd of schriftelijk met BuroBeter overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2.         Definities

 • aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves;
 • arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en kandidaat of medewerker:
 • een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel:
 • een ambtelijke aanstelling van de kandidaat of medewerker bij de Opdrachtgever;
 • de inhuur van de kandidaat of medewerker door de Opdrachtgever via een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • een arbeidsverhouding tussen de kandidaat of medewerker met een door Opdrachtgever aangewezen of met hem in een groep verbonden derde.

Een en ander ongeacht de aard van het door de kandidaat of medewerker te verrichten werk;

 • dienst(en): de dienstverlening van BuroBeter gericht op de terbeschikkingstelling van medewerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening;

 

 

 • inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao Uitzendkrachten [1]
 • kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door BuroBeter aan de Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de Opdrachtgever via BuroBeter in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door BuroBeter ter beschikking wordt gesteld aan één of meerdere Opdrachtgevers, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever(s) of een door hem c.q. hen met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. Omwille van de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden telkens geschreven: ‘medewerker’, ‘hij’ en ‘hem’. Hiermee wordt ook de ‘medewerkster’, ‘zij’ en ‘haar’ bedoeld;
 • opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BuroBeter op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door BuroBeter worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat. De opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele medewerker;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BuroBeter een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie BuroBeter een aanbieding doet;
 • schriftelijk: op schrift gesteld of door middel van (een) elektronische bericht(en), bijvoorbeeld via e-mail of de internetportals, uitgewisseld;
 • tarief: het door de Opdrachtgever aan BuroBeter verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief btw;
 • terbeschikkingstelling: het ter beschikking stellen van medewerkers om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • BuroBeter: BuroBeter Detachering & Ontwikkeling BV;
 • vertrouwelijke informatie: als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is;
 • week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur;
 • werving en selectie: het werven en/of selecteren van een of meerdere kandidaten.

 

Artikel 3.         Aangaan, duur en einde opdracht

 1. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door BuroBeter schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de Opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan BuroBeter meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.
 2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel:
 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de

overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

 1. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door BuroBeter bevestigd, dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een kandidaat of medewerker een opzegtermijn van 4 maanden welke opzegging dient te geschieden tegen de eerste dag van de maand.
 2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door BuroBeter is bevestigd. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door BuroBeter bevestigd, dan gelden in de lid 4 genoemde opzegtermijnen.
 3. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien:
 • de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
 • de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
 • de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van BuroBeter worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

 1. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

 

Artikel 4.         Nakoming opdracht

 1. BuroBeter is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover BuroBeter deze verplichting niet nakomt, is BuroBeter gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij BuroBeter en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BuroBeter.
 2. De Opdrachtgever verstrekt aan BuroBeter tijdig alle benodigde informatie en verleent aan BuroBeter alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om BuroBeter in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Door BuroBeter in het kader van de diensten – anders dan in een opdracht(bevestiging), overige overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de Opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden bepaald.

 

Artikel 5.         Terbeschikkingstelling

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint, dan wel op het in de opdrachtbevestiging genoemde tijdstip.
 2. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan BuroBeter om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig eindigt. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BuroBeter schriftelijk bevestigen dat hij de opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt. Indien BuroBeter de opdracht op één van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 6 opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever dan geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan BuroBeter bevestigen.
 3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra BuroBeter de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen BuroBeter en de medewerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. BuroBeter is niet gehouden ten behoeve van de Opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan.
 4. BuroBeter zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. BuroBeter schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien BuroBeter de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen.

 

Artikel 6.         Vervanging en beschikbaarheid

 1. BuroBeter kan een medewerker aan meerdere Opdrachtgevers ter beschikking stellen.
 2. BuroBeter zal zich inspannen gedurende de opdracht zoveel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen. BuroBeter is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van BuroBeter, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor BuroBeter geldende ontslagregels.
 3. De Opdrachtgever is ermee bekend dat BuroBeter ieder jaar gedurende ten hoogste 20 dagdelen activiteiten organiseert die gericht zijn op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker (in aanvulling op vakinhoudelijke cursussen). De Opdrachtgever zal de medewerker voor de dagen waarop deze deelneemt aan die ontwikkelactiviteiten niet indelen voor het verrichten van werkzaamheden.
 4. Indien BuroBeter – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal BuroBeter zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen.
 5. In geval van (langdurige) arbeidsongeschiktheid zal de Opdrachtgever zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de medewerker.
 6. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 8 en 11 van deze voorwaarden.

 

Artikel 7.         Arbeidsduur en werktijden medewerkers

 1. Bij de opdracht worden afspraken gemaakt over de arbeidsduur en de arbeidstijden van de medewerker. De arbeids- en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de medewerker de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever zal de medewerker te werk stellen voor de volledige met BuroBeter overeengekomen arbeidsduur. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de medewerker of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur.
 3. BuroBeter kan Opdrachtgever te allen tijde voorstellen de bij de opdracht overeengekomen arbeidsduur aan te passen, indien dit noodzakelijk is in verband met wet- en regelgeving en/of een verzoek van de medewerker. Opdrachtgever zal dit voorstel niet zonder redelijke grond afwijzen.
 4. Indien de medewerker door doen of nalaten van Opdrachtgever aanspraak kan maken op een uitbreiding van de arbeidsduur, wordt de met Opdrachtgever overeengekomen (minimum) arbeidsduur – zo nodig met terugwerkende kracht – dienovereenkomstig aangepast en is Opdrachtgever vanaf dat moment het Opdrachtgeverstarief over de aangepaste arbeidsduur verschuldigd.
 5. De vakantie en het verlof van de medewerker worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever, de medewerker en BuroBeter. Opdrachtgever zal de medewerker in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet of de bij hem geldende CAO en/of de bij hem geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 6. De Opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren die de medewerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing (waaronder de door BuroBeter georganiseerde activiteiten gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker) worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de Opdrachtgever door BuroBeter vastgesteld.
 7. De Opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de medewerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de medewerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever zal BuroBeter bij het aangaan van de opdracht informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de opdracht. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde zal BuroBeter zich inspannen om met deze vrije dagen/ perioden rekening te houden bij de uitzendovereenkomst of de vaststelling van de vakantie en/of atv (indien van toepassing) van de medewerker.

 

Artikel 8.         Functie en beloning medewerkers

 1. De beloning van de medewerker wordt op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en -eisen door BuroBeter vastgesteld met inachtneming van de CAO, de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 2. BuroBeter is verplicht voor elke medewerker de inlenersbeloning toe te passen.
 3. Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/ werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de Opdrachtgever geldende regelingen en aan de Opdrachtgever doorberekend.
 4. Teneinde BuroBeter in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de Opdrachtgever op grond van artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, tijdig voor aanvang van de opdracht en voorts op eerste verzoek van BuroBeter alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de medewerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris, toeslagen en kostenvergoedingen en de overige componenten van de inlenersbeloning of de beloningsregeling voor medewerkers in de bouw. De Opdrachtgever stelt BuroBeter tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de medewerker.
 5. Indien op enig moment blijkt dat de door BuroBeter van de Opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan BuroBeter alsnog op eerste verzoek van BuroBeter de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert BuroBeter de beloning van de medewerker én het tarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat BuroBeter de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd.
 6. BuroBeter draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van BuroBeter geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever vergoedt aan BuroBeter alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart BuroBeter tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

 

Artikel 9.         Goede uitoefening van leiding en toezicht medewerkers

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
 2. De Opdrachtgever is gehouden BuroBeter periodiek en ieder geval op eerste verzoek van BuroBeter te informeren over het functioneren en welzijn van de medewerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de Opdrachtgever aan BuroBeter gemeld te worden.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuroBeter niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts) persoon, waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de medewerker buiten Nederland arbeid te laten verrichten.
 5. De Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker bedrijfsmiddelen aan de medewerker verstrekken. De Opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuroBeter geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de medewerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door Opdrachtgever aan de medewerker, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. BuroBeter is niet aansprakelijk voor schade die door de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel.
 6. De Opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of teniet gegaan.
 7. BuroBeter is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de medewerker zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van BuroBeter bij de selectie van de (aspirant-)medewerker.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart BuroBeter tegen elke aanspraak van derden of de medewerker jegens BuroBeter als werkgever van de medewerker ter zake van de in van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door BuroBeter gemaakte kosten.

 

Artikel 10.       Arbeidsomstandigheden medewerkers

 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever verstrekt BuroBeter op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de medewerker en van de risico beperkende maatregelen. De Opdrachtgever is jegens de medewerker en BuroBeter verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Indien de medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever of de in artikel 9 lid 3 bedoelde derde, zal de Opdrachtgever BuroBeter hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan BuroBeter verstrekken. Indien wettelijk vereist zal de Opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
 3. De Opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever of de in artikel 9 lid 3 bedoelde derde, indien en voor zover Opdrachtgever en/of BuroBeter daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de medewerker overlijdt, zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart BuroBeter tegen elke aanspraak van de medewerker of de in lid 4 bedoelde personen jegens BuroBeter als werkgever van de medewerker ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door BuroBeter gemaakte kosten.

 

Artikel 11.       Tarieven terbeschikkingstelling medewerkers

 1. Het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de medewerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door BuroBeter aan de medewerker verschuldigde, vergoedingen voor diensten en uren als bedoeld in artikel 8 lid 3 en overige (kosten) vergoedingen en eventuele eenmalige uitkeringen, tenzij anders is bepaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het tarief berekend over de door de medewerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst door BuroBeter in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de medewerker doorbetaald en aan de Opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de Opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de medewerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, feestdag(en), vakantie en/of een andere vorm van verlof (zoals calamiteitenverlof), dan wel ongeoorloofde afwezigheid van de medewerker.
 3. Het door de Opdrachtgever aan BuroBeter verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, eventuele vergoedingen voor de diensten en uren als bedoeld in artikel 8 lid 3 en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt btw in rekening gebracht.
 4. Indien op enig moment tijdens de opdracht de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt BuroBeter de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. Behalve in het in lid 4 bedoelde geval is BuroBeter gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de opdracht aan te passen in geval van en overeenkomstig:
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijziging van) de CAO, de voor de medewerker geldende pensioen-/arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van) de inlenersbeloning;
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door BuroBeter te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers.

Daarnaast is BuroBeter gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008 M-N Zakelijke dienstverlening).

 1. Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

 

Artikel 12.       Tijdverantwoording

 1. BuroBeter zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever – overeenkomstig lid 2 of op een andere overeengekomen wijze – geaccordeerde tijdverantwoording.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de maandag na afloop van de factureringsperiode waarop de tijdverantwoording betrekking heeft, te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem via e-mail aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.
 3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de Opdrachtgever gehouden erop toe te (doen) zien, dat in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en andere beschikbaarheidsdiensten, de overige uren waarover ingevolge de voorwaarden de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Opdrachtgever er voor dat BuroBeter, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 12:00 uur op de maandag aansluitend aan factureringsperiode de, over de juiste, volledige en door de medewerker geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de Opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.
 5. Indien en voor zover de medewerker en de Opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is BuroBeter gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording – op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.

 

Artikel 13.       Indienstneming medewerker door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding, zoals bedoeld in artikel 2 bullet 3, aan te gaan met een medewerker.
 2. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt BuroBeter hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. BuroBeter kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker.
 3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
 4. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld, is de Opdrachtgever aan BuroBeter een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan een percentage van het uurtarief dat BuroBeter aan die Opdrachtgever laatstelijk in rekening heeft gebracht, vermenigvuldigd met het aantal gefactureerde uren in de 12 maanden voorafgaande aan de indiensttreding bij de Opdrachtgever. Voor zover de terbeschikkingstelling korter dan 12 maanden heeft geduurd, wordt deze vergoeding berekend door het aantal uren dat BuroBeter gedurende de terbeschikkingstelling maandelijks gemiddeld in rekening heeft gebracht te vermenigvuldigen met 12. De vergoeding wordt vermeerderd met btw. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan 36% in geval de terbeschikkingstelling 12 maanden of korter heeft geduurd. Het percentage wordt verlaagd met 3 procentpunt voor iedere maand dat de terbeschikkingstelling langer dan 12 maanden heeft geduurd.
 5. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker eindigt de opdracht tussen de Opdrachtgever en BuroBeter met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 6. Indien de Opdrachtgever met de medewerker binnen 12 maanden na het einde van de met de Opdrachtgever overeengekomen terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd. De vergoeding wordt alsdan berekend op basis van het aantal gefactureerde uren in het jaar voorafgaand aan de datum waarop de ter beschikkingstelling door BuroBeter aan die Opdrachtgever is geëindigd. Als die ter beschikkingstelling aan de Opdrachtgever korter dan een jaar heeft geduurd, is het daaromtrent bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de duur van de terbeschikkingstelling aan die Opdrachtgever geacht wordt gelijk te zijn aan de periode tussen de aanvang van de terbeschikkingstelling aan die Opdrachtgever en het moment waarop de Opdrachtgever een arbeidsverhouding de medewerker is aangegaan.

 

Artikel 14.       Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt 2-wekelijks gefactureerd en wordt de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door BuroBeter te bepalen formaat en opmaak.
 2. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van BuroBeter te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door BuroBeter is ontvangen.
 3. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BuroBeter een schriftelijke machtiging aan BuroBeter verstrekken om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende saldo op het door hem opgegeven bankrekeningnummer en zal zich onthouden van het storneren van enige betaling aan BuroBeter.
 4. Uitsluitend betalingen aan BuroBeter of een door BuroBeter schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover BuroBeter en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 5. Indien een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van BuroBeter zijnde kopie van de door BuroBeter aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 6. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan BuroBeter te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 7. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 8. BuroBeter is gerechtigd de kredietwaardigheid te toetsen van Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen.
 9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van BuroBeter, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van BuroBeter:
 • een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in het derde lid te geven;
 • een voorschot te verstrekken; en/of
 • afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens BuroBeter, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang va de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

 • Indien de Opdrachtgever het in lid 9 bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door BuroBeter gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of storneert als bedoeld in lid 3, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is BuroBeter gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de Opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van BuroBeter worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die BuroBeter maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 250,00 per vordering), tenzij BuroBeter aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
 • Indien de opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een Opdrachtgever ontslaat de overige Opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens BuroBeter.

 

Artikel 15.       Aansprakelijkheid van BuroBeter     

 1. Iedere uit de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van BuroBeter is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van BuroBeter in verband met de overige in deze voorwaarden genoemde diensten is per gebeurtenis beperkt tot het door BuroBeter aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van BuroBeter is beperkt tot € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro) per jaar. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van BuroBeter voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 16.       Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van BuroBeter, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

 

Artikel 17.       Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. BuroBeter is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is BuroBeter gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van BuroBeter gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

 

[1] De inlenersbeloning is – volgens de geldende CAO – samengesteld uit de navolgende elementen: 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van BuroBeter – gecompenseerd worden in tijd en/of geld; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegentoeslag en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuilwerk); 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald; 5. kostenvergoeding (voor zover BuroBeter deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensioenkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald; 7. vergoeding van reisuren/reistijd verbonden aan het werk; 8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld; 9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd; 10. vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald).