Privacyverklaring

BuroBeter B.V. en BuroBeter Detachering & Ontwikkeling B.V. (hierna gezamenlijk BuroBeter genoemd) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Prins Alexanderstraat 4, 7009 AG te Doetinchem en Oude Rijksstraatweg 12E, 3941 BR te Doorn. Wij verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten je hebt op het gebied van privacy.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens

BuroBeter is verantwoordelijk voor al je persoonsgegevens die worden verwerkt zodra je je direct of via de website www.burobeter.nl bij ons aanmeldt, solliciteert of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om met ons kennis te maken met inachtneming van deze Privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we van je

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ons als werkgever en voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of onszelf als werkgever. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, trainingen, stages, werkervaring, lidmaatschap vakvereniging en huishouden
 • KvK nummer, BIG registratienummer en andere beroepsgerelateerde registraties
 • IBAN nummer
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals onze eigen indruk, referenties en getuigschriften
 • Pasfoto of video – op vrijwillige basis
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Communicatie

3. Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door BuroBeter onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

Als werknemer:

 • Indienstneming, salarisadministratie en accountantscontrole, personeelsmanagement, bemiddeling in opdrachten, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarbaarheid, urenregistratie, accreditatie, werving & selectie en ambassadeurschap van BuroBeter.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en sanctiewetgeving.

Als zzp:

 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over nieuwe opdrachten en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten.
 • Je een mail te kunnen sturen met nieuwe opdrachten die interessant voor je kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks.
 • Een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een margeovereenkomst tussen jou en BuroBeter, en op verzoek een opdrachtovereenkomst tussen jou en de opdrachtgever.
 • Urenregistratie voor het opstellen van een factuur die we aan je sturen voor verrekening van de marge. En voor controle van openstaande facturen.
 • Werving & selectie en ambassadeurschap van BuroBeter.

4. Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen

BuroBeter kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren), leveranciers en andere zakelijke relaties of overheidsinstanties. Wij zullen jou altijd eerst (schriftelijk of mondeling) om toestemming vragen deze gegevens te delen.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens”.

5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaren wij je gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al je gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de AVG, heeft BuroBeter een intern data retentiebeleid ontwikkeld.

Uit dienst als werknemer

Documenten die na het dienstverband niet meer nodig zijn, verwijderen wij binnen 30 dagen nadat je uit dienst bent. Documenten die te maken hebben met jouw sollicitatie en informatie omtrent jouw functioneren in detacheringsopdrachten bewaren wij 1 jaar. Loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs bewaren wij maximaal 5 jaar. Fiscale gegevens moeten wij 7 tot 10 jaar bewaren.

Als zzp

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je nu gebruik maakt of in de toekomst gebruik wenst te maken van de dienstverlening van BuroBeter. Indien je inzage wenst in jouw gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen of indien je geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van BuroBeter, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon van BuroBeter (www.burobeter.nl), of een bericht sturen naar anna@burobeter.nl. Zie ook artikel 6.

Indien we wel je gegevens mogen bewaren, maar je wilt geen mails over nieuwe opdrachten van ons ontvangen, neem dan ook contact op met je contactpersoon van BuroBeter. De mailings aan jou worden dan per direct stopgezet. Of je kunt je afmelden via een button in de mails met nieuwe opdrachten die je van ons ontvangt.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Dit gaat om contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

BuroBeter verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

BuroBeter kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten (zzp), onze werknemers, zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin BuroBeter hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. BuroBeter heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

6. Wat zijn je rechten

Voor werknemers, kandidaten (zzp) en zakelijke relaties:

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je leidinggevende of contactpersoon bij BuroBeter.

Wil je gebruik maken van je rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van je verzoek, kunnen wij je vragen om je verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van BuroBeter:

 • Recht van inzage: Je kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al je gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en – indien van toepassing – de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. Je kunt gratis een (digitale) kopie van je gegevens van ons ontvangen.
 • Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen om je gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van jou juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.
 • Recht op het wissen van je gegevens: Je kunt ons vragen om je gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens en BuroBeter geen grond heeft om je gegevens te verwerken of wanneer je gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van je gegevens. Zo hebben wij je gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
 • Recht op beperking van verwerking: Je kunt ons vragen of wij de verwerking van je gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door BuroBeter onrechtmatig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kun je een kopie van je gegevens ontvangen, zodat je deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. In dat geval zullen wij je gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen of indien wij je gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
 • Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen: Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen.
 • Klachten aan toezichthoudende autoriteiten: BuroBeter neemt je voorbehouden en rechten zeer serieus. Als je echter van mening bent dat wij je klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 7. Beveiliging

BuroBeter doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Met de gegevensbeheerder, salarisadministrateur en accountant met wie BuroBeter samenwerkt zijn we overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door BuroBeter, neem dan contact op met een van de contactpersonen bij BuroBeter (www.burobeter.nl) of via mail: anna@burobeter.nl.

9. Wijzigingen

BuroBeter kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is in te zien op www.burobeter.nl. Deze versie is opgesteld op 25 mei 2018.